Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Red Cactus B.V. gevestigd te (4462 GA) Goes, aan de Dirk Dronkersweg 12A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77957229;
b. Distributeur of Wederpartij: het bedrijf dat of de particulier die met Gebruiker een overeenkomst aangaat met betrekking tot softwarelicenties en softwareapplicaties, dan wel dat een offerte/aanbieding van Gebruiker heeft ontvangen of met wie Gebruiker in enige rechtsbetrekking staat of komt te staan, dan wel degene voor wie Gebruiker enige rechtshandeling verricht;
c. Overeenkomst: de overeenkomst en/ of iedere verbintenis tussen Gebruiker en aan Gebruiker gelieerde ondernemingen en de Distributeur. De Overeenkomst behelst onder andere en voorziet in een niet-exclusieve samenwerking tussen Gebruiker en Distributeur en voorziet mogelijk in een SLA (Service Level Agreement).
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Gebruiker aan de Distributeur en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Gebruiker en de Distributeur, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties. Gebruiker verricht zijn dienstverlening uitsluitend onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de Distributeur wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en de Distributeur zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Elke offerte van Gebruiker is vrijblijvend. Gebruiker kan haar aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.
3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de Distributeur. De Distributeur staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gebruiker opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Gebruiker haar aanbieding baseert.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van Gebruiker binden Gebruiker niet. Evenmin binden verschrijvingen.
3.7. De modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken, diensten of goederen. Wijzigingen waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de uitvoering van de opdracht, verplichten Gebruiker niet tot enige vergoeding en geven de Distributeur niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
3.8. De door Gebruiker aan de Distributeur verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Gebruiker niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.9. De Distributeur dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.
3.10. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Gebruiker terstond door de Distributeur en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Gebruiker.
3.11 Een gedane aanbetaling wordt na een annulering van goederen of diensten, niet terugbetaald, althans de Distributeur doet afstand van het recht deze terug te vorderen.
Artikel 4. Prijzen en reiskosten
4.1. De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen of tarieven zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen (van overheidswege).
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en hetgeen gebruikelijk is.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3. Gebruiker is steeds gerechtigd de Distributeur te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Gebruiker is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
Artikel 6. Verplichtingen van de Distributeur
6.1. De Distributeur draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Distributeur redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de Distributeur niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Distributeur in rekening te brengen.
6.2. Indien de door de Distributeur aangeleverde producten of gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de Distributeur. De Distributeur is verantwoordelijk voor de door - of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door - of namens hem verstrekte materialen.
6.3. De Distributeur is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.4. De Distributeur dient zich te onthouden van gedragingen welke het Gebruiker onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De Distributeur stelt Gebruiker in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.
6.5. Gebruiker gaat ervan uit dat de Distributeur al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.6. De Distributeur vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Distributeur toerekenbaar is.
6.7. De Distributeur zal voor het geval zij niet overeenkomstig 6.6. vrijwaring kan of mag geven of wordt geoordeeld dat zij geen vrijwaring hoeft te geven, voor een voldoende deugdelijke verzekering zorg dragen.
6.8. De Distributeur is verplicht het door Gebruiker geleverde advies, dienst of goed enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties. Bij twijfel dient de Distributeur Gebruiker onverwijld in te lichten, zonder welke het recht van de Distributeur vervalt om Gebruiker aansprakelijk te stellen.
6.9. Indien de Distributeur zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de Distributeur aansprakelijk voor alle schade die Gebruiker daardoor lijdt.
6.10 De verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien kan de Distributeur niet overdragen op een derde zonder toestemming van Gebruiker.
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Distributeur verleent in dit kader onverwijld zijn medewerking.
7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Distributeur zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Distributeur hierover van tevoren inlichten.
Artikel 8. (Op)levering en overeengekomen tijdstippen
8.1. De door Gebruiker opgegeven (op)lever-termijnen en tijdstippen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat een met de Distributeur overeengekomen (op)leveringstermijn of tijdstip wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Gebruiker ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
8.3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
8.4. De Distributeur wordt geacht direct na oplevering van een werk en / of advies, tot de inspectie of onderzoek daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond doch binnen 2 dagen aan Gebruiker te melden, tenzij eisen van onverwijlde spoed meebrengen dat direct onderzoek en inspectie dient plaats te vinden. De Distributeur dient Gebruiker de gelegenheid te geven deze melding of klacht te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Wordt te laat geklaagd dan vervalt de rechtsvordering van de Distributeur.
8.5. De Distributeur dient eveneens geleverde producten en diensten direct te controleren. Eventuele gebreken dienen direct na de levering aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt.
8.6. Indien gekochte producten door de Distributeur niet worden afgenomen of geweigerd, dan worden deze voor rekening en risico van de Distributeur opgeslagen en blijft de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
Artikel 9. Risico-overgang bij levering goederen
9.1. Het risico van het goed of geleverde werk gaat over op het moment dat Gebruiker deze ter beschikking stelt aan de Distributeur.
Artikel 10. Termijnverlenging/ kosten vergoeding
10.1. Gebruiker heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a. deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Gebruiker kan worden toegerekend; of
b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de Distributeur verantwoordelijk is; of
c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Distributeur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
10.2. Als Gebruiker van mening is dat zij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt zij dat de Distributeur met bekwame spoed schriftelijk of via de e-mail gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt Gebruiker alle directe en indirecte kosten. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.
Artikel 11. Honorarium
11.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk of elektronisch een vaste prijs of honorarium overeenkomen.
11.2. Indien geen vaste prijs of honorarium wordt overeengekomen, zal de prijs of het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Gebruiker. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
Artikel 12. Materialen
12.1. Gebruiker zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
12.2. Materialen die door de Distributeur zijn verwerkt of bewerkt, kunnen niet meer als non-conform worden beschouwd, het risico om de hoeveelheden en kwaliteit te controleren, draagt de Distributeur. Uit de bewerking of verwerking blijkt de aanvaarding in de overeengekomen kwaliteit en hoeveelheid.
Artikel 13. Annulering
13.1. In het geval dat de Distributeur een aan Gebruiker gegeven opdracht annuleert, wijzigt of opzegt, zal de Distributeur alle reeds door Gebruiker in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, geplande lesactiviteiten, voorbereiding dienstverlening, etc.) hebben te vergoeden. Eveneens de reeds gemaakte kosten voor ingeschakeld personeel of derden dienen volledig te worden vergoed, overeenkomstig het overeengekomen honorarium, dan wel het gebruikelijke honorarium dat Gebruiker hanteert.
13.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de Distributeur voor de schade die voortvloeit uit de annulering.
Artikel 14. Betaling
14.1. Betaling dient terstond te geschieden op een door Gebruiker aan te geven wijze, tenzij partijen anders overeenkomen.
14.2. Indien de Distributeur niet tijdig het factuurbedrag heeft betaald, dan is de Distributeur in verzuim en is de wettelijke rente door Distributeur verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Gebruiker maakt om de vordering van de Distributeur te incasseren komen voor rekening van de Distributeur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten die betaald moeten worden aan een advocaat of deurwaarder) hoger zijn dan 15% van de hoofdsom, is Distributeur de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd
14.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Distributeur zijn de vorderingen van Gebruiker op de Distributeur onmiddellijk opeisbaar.
14.4. Iedere betaling door de Distributeur strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Distributeur tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en retentie
15.1. Alle geleverde en nog te leveren producten, licenties, software, apps, enzovoorts, blijven, mits ongeopend en ongebruikt, uitsluitend eigendom van Gebruiker, totdat alle vorderingen die Gebruiker op de Distributeur heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
15.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de Distributeur is overgegaan, omdat Distributeur de (betalings-)verplichtingen jegens Gebruiker niet nakomt, mag de Distributeur de producten niet:
a. verpanden, anderszins bezwaren of vervreemden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. doorverkopen.
15.3. De Distributeur is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren.
15.4. Gebruiker is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Distributeur aanwezig zijn terug te nemen indien de Distributeur in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Distributeur zal Gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Gebruiker.
15.5. Als Gebruiker geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn vermengd, vervormd, vervreemdt, verkocht of nagetrokken, is de Distributeur verplicht de nieuw gevormde zaken aan Gebruiker te verpanden.
15.6. Gebruiker kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Distributeur alle aan Gebruiker verschuldigde bedragen betaald heeft.
Artikel 16. Opschorting en ontbinding
16.1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Distributeur de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de Distributeur slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
16.2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de Distributeur de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Distributeur geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
16.3. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.4. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de Distributeur surseance van betaling verzoekt of deze aan de Distributeur wordt verleend, ingeval de Distributeur failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Distributeur niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring
17.1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de Distributeur, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Distributeur te werk zijn gesteld.
17.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Distributeur verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
17.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Gebruiker geleverde goed, advies of dienst, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, methodiek of hetgeen gebruikelijk is.
17.4. In geen geval is Gebruiker aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Distributeur het door Gebruiker geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
17.5. Indien de Distributeur of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Gebruiker geleverde advies, goed of dienst, sluit Gebruiker iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
17.6. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Gebruiker in, de Distributeur eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden al dan niet op of met ongeschikte zaken, daaronder begrepen.
17.7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, gederfde omzet, die het gevolg is van tijdens of door de werkzaamheden optredende storing in de bedrijfsvoering van de Distributeur. Een dergelijke storing of bedrijfsstagnatie komt voor risico van de Distributeur. Indien de Distributeur zich voor de daaruit voortvloeiende schade wenst in te dekken, dan dient de Distributeur daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
17.8. Noch Gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens de Distributeur aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
17.9. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de Distributeur of door hem ingeschakelde derden niet aan hen verplichtingen hebben voldaan welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.
17.10. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Gebruiker gedane uitkering. Indien
de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot 10% van het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,- , althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor het overige zal de Distributeur zelf voor deugdelijke verzekering zorg dragen.
17.11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of haar ondergeschikten.
17.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Distributeur uit welke hoofde ook jegens Gebruiker vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een gebeurtenis voordoet op grond waarvan de Distributeur rechten en/of bevoegdheden jegens Gebruiker kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Gebruiker is betekend.
Artikel 18. Overmacht
18.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen; overstromingen; aardverschuivingen; corrosieve lucht; terrorisme; pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkingen/ maatregelen, belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Gebruiker door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Gebruiker of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Gebruiker of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
18.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers of ingeschakelde derden van Gebruiker.
18.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Gebruiker niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Gebruiker als de Distributeur, eventueel onder aanpassing van de door de Distributeur te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
18.4. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.
Artikel 19. Geheimhouding
19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
19.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Distributeur niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Dit geldt eveneens ten aanzien van het verstrekken van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
Artikel 20. Intellectuele eigendom
20.1. Gebruiker behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde adviezen, concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur.
20.2. Het is de Distributeur niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
20.3. De Distributeur vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Distributeur verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
20.4. De Distributeur geeft Red Cactus BV toestemming om persoonsgegevens van haar, de bij haar werkzame personen en haar klanten te verwerken in de zin van de AVG. Mocht Red Cactus BV op enig moment zijn aan te merken als sub-verwerker in de zin van de AVG dan zal Red Cactus BV zich inspannen om zoveel mogelijk te voldoen aan de voorschriften die de AVG aan sub-verwerkers oplegt. Derhalve zal Red Cactus in dat kader niet nog een afzonderlijke overeenkomst daartoe sluiten nu uit deze overeenkomst voortvloeit dat Red Cactus BV zich zal inspannen zich te conformeren aan de verplichtingen die de AVG oplegt aan sub-verwerkers.
 
Artikel 21. Slotbepalingen
21.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
21.2. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Distributeur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Distributeur en Gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebruiker is gevestigd, behoudens de wet.